background
kracht opvolging charter

Talrijke patiëntenverenigingen stellen zich voor. Mensen met dezelfde aandoening verenigen zich, om samen sterker te zijn, informatie uit te wisselen en op te komen voor de gezamenlijke belangen.

Onderstaande verenigingen nemen deel aan het forum van de patiënt op 24 september 2016

/// Aurilis

Aurilis staat voor een uitgebreid netwerk van hoorcentra verspreid over heel Vlaanderen.  Zij zijn partner van de Thuiszorgwinkels en CM.
Hun team van gediplomeerde audiologen staat klaar om jou de best mogelijke hooroplossing aan te bieden. Van jongeren tot senioren, biedt Aurilis professioneel advies en een breed assortiment producten onafhankelijk van fabrikanten of merken.
Tijdens de beurs kunt u een gratis hoortest laten afnemen om meer te weten over uw type van gehoorverlies en de oplossingen die we u kunnen reiken.
www.aurilis.be

/// Bednet vzw

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die regelmatig of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval, operatie of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun klasgenoten.  
www.bednet.be

/// Belgische Vereniging voor Longfibrose vzw

De Belgische Vereniging voor Longfibrose VZW is een patiëntenvereniging die de zeldzame longaandoening "longfibrose" meer onder de aandacht wil brengen. Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren willen ze graag zoveel mogelijk lotgenoten en familie betrekken bij hun werking teneinde ervaringen uit te wisselen, vooral in verband met de sociale gevolgen voor de patiënt en zijn naaste omgeving.
www.longfibrose.org

/// BEROERTE: patiëntenverenigingen

Deze patiëntenverenigingen zijn verspreid over gans Vlaanderen met als activiteiten: lotgenotencontact, informatie en preventie. Ze bestaan uit patiënten die te maken hebben gehad met een beroerte. De initiatieven worden verzorgd door vrijwilligers. Deze verenigingen maken deel uit van de vzw Belgian Stroke Council.

/// be-TSC

be-TSC is een belangenvereniging voor wie (mee)leeft met Tubereuze Sclerose Complex. Een zeldzame aandoening die heel uiteenlopende symptomen kan hebben (huidletsels, epilepsie, gezwellen op diverse organen, autisme...). De vereniging wil informeren, ondersteunen en verbinden. Maar ook eenvoudigweg in contact staan met iedereen die daar vanuit een TSC-ervaring behoefte aan of zin in heeft.  
www.betsc.be 

/// Bindweefsel.be

Bindweefsel.be is een overkoepelende organisatie voor de verschillende erfelijke bindweefselaandoeningen zoals het Syndroom van Marfan, Ehlers-Danlos Syndroom, Loeys-Dietz Syndroom, Stickler Syndroom, Cutis-Laxa Enz. Zij zijn actief op Nationaal,  Vlaams, Europees en Internationaal niveau.
bindweefsel.be

/// BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE vzw & VeBeS vzw

Blindenzorg Licht en Liefde levert diverse dienstverlening aan personen met een visuele beperking en hun netwerk. Deze vereniging helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Ze ijvert bovendien voor een inclusieve’ samenlevingVeBeS staat voor verenigingsleven, lotgenotencontact en belangenbehartiging. VeBeS is binnen het netwerk Licht en Liefde de ledenvereniging van mensen met een visuele handicap. De vereniging wordt geleid door ervaringsdeskundigen, mensen die door hun eigen zichtbeperking weten wat voor de doelgroep belangrijk is. 
www.blindenzorglichtenliefde.be en www.vebes.be

/// Borstkanker Vlaanderen vzw

Borstkanker Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van 12 Vlaamse lotgenotenverenigingen voor mannen en vrouwen met borstkanker. De vereniging promoot de aangesloten lotgenotenverenigingen die allen actief zijn rond borstkanker. Het werk van de pioniers die de lotgenotengroepen uit de grond gestampt hebben, heeft de zorg en de begeleiding van borstkankerpatiënten naar een modern hedendaags peil gebracht.
www.borstkanker-vlaanderen.be

/// Brailleliga

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 14.000 blinde en slechtziende mensen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo biedt ze naast ondersteuning in het dagelijks leven ook werk- en studiegerelateerde begeleiding aan en organiseert ze aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel België, met de hoofdzetel in Brussel. www.braille.be

/// CVS-contactgroep

De CVS-contactgroep vzw richt zich tot CVS- en fibromyalgiepatiënten om hen te helpen in hun zoektocht en onderling contact mogelijk te maken. De vereniging verschaft informatie over gefundeerd wetenschappelijk onderzoek en legt de nadruk op het overstijgen van het verdeelde landschap betreffende deze aandoening. De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift "Immuun" en kunnen gratis terecht op de maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd in West- en Oost-Vlaanderen.
www.cvscontactgroep.be

/// Diabetes Liga

Voor iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd, streeft de Diabetes Liga, als onafhankelijke vereniging, naar de beste zorg en omkadering. Ze bieden kwalitatieve informatie, ondersteuning en initiatieven die bijdragen tot een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes. Daarnaast is de vereniging ook de spreekbuis voor mensen met diabetes.
www.diabetes.be

/// Effen weg

Effen Weg promoot het wandelen en bewegen bij chronische pijnpatiënten.  Actief, door wandelingen te organiseren speciaal op maat van chronische pijnpatiënten. Passief, door via de website tal van suggestiewandelingen, tips en nuttige informatie aan te bieden. Effen Weg zijn, er even tussenuit zijn staat centraal.
www.effenweg.be

/// Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw

Deze contactgroep is opgericht voor ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie en familie en alle geïnteresseerden. De vereniging zet zich in om epilepsie beter bekend en sociaal aanvaard te maken. Dit doen ze door informatie te verspreiden, lotgenotencontact te organiseren en zich in te zetten voor de belangenbehartiging van de mensen die met epilepsie geconfronteerd worden. 
www.epilepsiegroep-ikaros.be

/// Epilepsieliga

De epilepsieliga richt zich tot mensen met epilepsie, professionelen en het brede publiek. De doelstellingen die ze vooropstelt zijn het bevorderen van het welzijn van mensen met epilepsie, het verspreiden van informatie, en het informeren en sensibiliseren van het brede publiek.
www.epilepsieliga.be

/// Fibroveerke vzw

Patiëntenvereniging voor mensen met fibromyalgie die, samen met ervaringsdeskundigen het leven aangenamer maakt door praatnamiddagen te organiseren, crea-activiteiten, forum, bib, enz. 
www.fibroveerke.be

/// Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw)

GRIP vzw is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor gelijke rechten van mensen met een handicap. Ook mensen met een chronische ziekte kunnen een handicap ervaren als ze door hun ziekte niet kunnen deelnemen aan de samenleving. GRIP werkt aan een juiste kijk op handicap via sensibilisatie-actie. Ze zetten het beleid aan om maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat mensen als volwaardige burgers kunnen participeren. www.gripvzw.be

/// Halo vzw

Zelfhulpgroep voor hart/long- & longtransplantatiepatiënten UZ Leuven. De zelfhulpgroep richt zich tot patiënten die een hart/long- of longtransplantatie overwegen of hebben ondergaan en tot hun directe omgeving. De doelstellingen zijn emotionele steun verlenen, het uitwisselen van informatie en een positieve houding te bevorderen tegenover transplantatie bij het brede publiek. 
www.halovzw.info

/// Hepatotransplant-Gent vzw

Deze vzw zet zich in voor het verlenen van morele ondersteuning en informatie aan mensen die zich voorbereiden op een levertransplantatie of recent een transplantatie kregen. Ook voorziet ze in de mogelijkheid om contact op te nemen met lotgenoten en ervaringen uit te wisselen, individueel en in groepsverband. Daarnaast promoot ze de levensbelangrijke orgaandonatie.

/// Het Ventiel vzw

Wanneer je wordt geconfronteerd met jongdementie, lukken veel dingen niet meer, waardoor je in sociaal isolement dreigt te verzeilen. Dit wil het Ventiel doorbreken met een buddywerking. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie. Samen met een buddy ga je op zoek naar nieuwe uitdagingen en nieuwe perspectieven, naar wat wel kan en neem je weer deel aan het sociale leven. Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten, want warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend. www.hetventiel.be

/// Hodgkin en non-Hodgekin vzw

Hodgkin en non-Hodgkin vzw zet zich in voor patiënten met lymfeklierkanker, hun naasten, familie en verzorgers. De vereniging geeft informatie en steun bij het verwerken van de ziekte. Daarnaast organiseert ze symposia en gerichte activiteiten.
www.hodgkin.be

/// HSP Vlaanderen vzw

HSP Vlaanderen is het platform in Vlaanderen waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit gedeeld wordt. Wij informeren over en sensibiliseren voor hoogsensitiviteit als persoonlijkheidskenmerk. Het is immers een risicofactor voor stressgerelateerde aandoeningen zoals CVS, fibromyalgie, burnout, depressie, .... Beter leren omgaan met je hoogsensitiviteit zorgt voor een beter algemeen welzijn waarbij je een evenwichtige balans vindt.
www.hspvlaanderen.be

/// Iktic Tourettevereniging België VZW

Iktic Tourettevereniging België VZW is een vereniging voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving. Iktic wil het syndroom van Gilles de la Tourette op een positieve en creatieve manier bekender maken. Hierbij brengen we lotgenoten, ouders, etc met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen via regionale contactmomenten en organiseren we infosessies en lezingen rondom verschillende thema's (Tourette in de klas, dwang en drang, ...).
www.iktic.be

/// Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging België

ICPB behartigt de belangen van mensen met IC of blaaspijnsyndroom. Zij tracht dit te bereiken door het stimuleren van de onderlinge contacten en het verstrekken van informatie. www.icpb.be

/// de Maretak

'de Maretak', een vereniging voor chronische pijnpatiënten, organiseert activiteiten in Vlaams-Brabant. Er worden infosessies, lotgenotencontacten, en ontspannende activiteiten aangeboden.  Informatieverstrekking voor chronische pijnpatiënten is de belangrijkste doelstelling, naast belangenbehartiging en het openstellen van contacten onder lotgenoten. www.demaretak.org.

/// MEDCAN vzw

MEDCAN vzw is de nationale belangenvereniging voor medicinale cannabis patiënten en fungeert als adviesbureau voor patiënten en artsen. Om te voorkomen dat patiënten zich uit wanhoop begeven tot het illegale, criminele, milieu, heeft MEDCAN een netwerk van artsen uitgebouwd dat deze patiënten kan opvangen. MEDCAN vzw kan beroep doen op een medische adviesraad van artsen voor de screening van de medische dossiers. Het is dan ook de medische raad die beslist of een patiënt al dan niet kan opstarten met een behandeling onder dokterstoezicht.
www.medcanvzw.be

/// MS-Liga Vlaanderen vzw

De MS-Liga Vlaanderen heeft als maatschappelijk doel “het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS en hun familie. De Liga biedt correcte informatie aan, staat in voor psychosociale begeleiding van personen met MS en hun omgeving, sensibilisering en belangenverdediging.
www.ms-vlaanderen.be

/// Liga Myasthenia Gravis vzw

De Liga Myasthenia Gravis ijvert voor een hogere levenskwaliteit, de maatschappelijke integratie en de erkenning van personen met MG. Om dit te bereiken informeert de vzw over de ziekte, behandeling en tegemoetkomingen via de website, Facebook, het ledenblad en lotgenotenbijeenkomsten en ze tracht medische professionals bewust te maken van deze zeldzame ziekte.

/// LLT Leuvense Levertransplanten

LLT vzw is de zelfhulpgroep van de Leuvense Levergetransplanteerden en familie die zich inzet voor lotgenotencontact. Zowel bij de pre- als posttransplanten is er immers een grote behoefte om van anderen te vernemen hoe het leven verloopt na de ingreep. Eén van de doelstellingen van LLT is de promotie van orgaandonatie. Al de leden zijn vrijwilligers. www.llt.be

/// Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen

De Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen is een lotgenotengroep voor mensen die lijden aan de ziekte van Hodgkin of het non-Hodgkin lymfoom. De vereniging ondersteunt patiënten via persoonlijk contact aan de lotgenotentelefoon, het organiseren van informatieve bijeenkomsten zoals hun jaarlijks symposium, ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten waarop lotgenoten elkaar kunnen treffen, de uitgave van onze driemaandelijkse nieuwsbrief en via de website
www.lymfklierkanker.be

/// OVG (Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden)

OVG (Oost-Vlaamse vereniging voor Gelaryngectomeerden) is een lotgenotenvereniging voor gelaryngectomeerden (stembandlozen) en tracheotomiepatiënten. Ze ondersteunt lotgenoten in het verwerken van hun ziek zijn op vrijwillige basis en dit door o.a.: lotgenotencontact (individueel & groepsbijeenkomsten), informatieverstrekking, ziekenhuisbezoeken, thuisbezoeken en een onbeperkt dienstbetoon.

/// OVOK (Ouders van een overleden kind)

OVOK ondersteunt ouders die een kind verloren, ongeacht de doodsoorzaak en de leeftijd. Ze organiseren maandelijks praatavonden over heel Vlaanderen en een landelijke dag op 15/10/2016 te Sint-Niklaas. Samen zoeken ze  naar manieren om het rouwen bij het verlies van een kind bespreekbaar te maken in onze maatschappij.
www.ovok.be

/// Persephone, vereniging van vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte.

De missie van Pesephone: ‘wij, vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte, stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie. Zo krijgen we de stereotypen rond vrouwen met een beperking de wereld uit! Deze vzw is uniek in België en draait al meer dan 20 jaar 100% op ervaringsdeskundige vrijwilligers. Ze zijn actief in verschillende regio’s. 
persephonevzw.org

/// Psoriasisliga Vlaanderen

De Liga wil de stem zijn van de 300.000 landgenoten met psoriasis. PLV houdt haar leden via haar driemaandelijks tijdschrift, infovergaderingen en website op de hoogte van de nieuwste therapieën en evoluties. PLV onderhoudt internationale contacten via EUROPSO en IFPA en bevraagt wetenschappers over huidziekten.
www.psoriasis-vl.be

/// RadiOrg vzw

Radiorg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. Zij overkoepelt alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staat iedereen bij met raad en daad. Hun missie? Zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. De weg wijzen met heldere informatie. Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn voor mensen met zeldzame ziekten. http://radiorgnl.squarespace.com/home-1

/// RA-Liga vzw

De reumatoïde artritis liga is een vereniging voor RA patiënten. De diagnose reumatoïde artritis heeft een grote impact op en patiënt en zijn/haar omgeving. De RA-Liga werkt voortdurend aan een beter leven voor de RA-patiënt. Ze informeren via raliga.be, hun ledenblad en infomomenten. Daarnaast organiseren ze workshops en lotgenotencontact. www.raliga.be

/// Re-Born to be alive vzw

Deze vzw zet zich in voor de promotie van orgaandonatie, de assistentie aan jonge longgetransplanteerden, en indien nodig hulp aan ouders van jonge transplanten met problemen.
reborntobealive.be

/// Ruggensteun vzw

Ruggensteun vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met chronische rug- en pijnproblemen. De leden worden geïnformeerd via het driemaandelijks ledentijdschrift, naast de vele infosessies die worden georganiseerd.
www.ruggensteun.be

/// Samana

Bij Samana brengen zieke, gezonde en zorgbehoevende mensen extra kwaliteit in elkaars leven.  Samen en solidair zorgen we voor mekaar, al meer dan 65 jaar. We hebben een duidelijke missie: chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers centraal stellen, hen krachtig maken om in het (samen)leven de dingen te doen die zij waardevol vinden.  Met de nodige steun waar nodig. Samen met velen hopen we verder deze kracht te ontwikkelen om mensen te verenigen, hun weerbaarheid te verhogen en hun belangen te verdedigen.  De kracht van vele mensen samen maakt dat we een positief verschil kunnen maken.  Dat we samen kracht kunnen ontwikkelen om een meer zorgzame samenleving vorm te geven.
www.samana.be

/// Samen na borstoperatie

Deze vzw zet zich in voor lotgenotencontact voor borstkankerpatiënten, partners, kinderen en familie. Ze organiseren maandelijkse bijeenkomsten met veelzijdige sprekers en/of ontspannende activiteiten.
www.samennaborstoperatie.com

/// Sclero'ken vzw

Sclero’ken vzw is een vereniging voor personen met de zeldzame aandoening ‘Sclerodermie’. Het hoofddoel van deze vereniging is voornamelijk het ondersteunen van lotgenoten en hun omgeving. Daarnaast werken ze mee aan wetenschappelijk onderzoek, hetgeen ze ook financieel ondersteunen.
www.scleroken.be

/// Similes

Similes verenigt familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid en behartigt hun belangen. Ze organiseren in heel Vlaanderen informatie- en ontmoetingsmomenten voor ouders, partners, broers en zussen, kinderen-van en voor iedereen die betrokken is op iemand met een geestelijk gezondheidsprobleem. Mantelzorgers kunnen met vragen terecht op de luister- en advieslijn 016/244 200 en bij de juriste, tot rust komen in hun vakantiewoning in Limburg enz. 
www.similes.org

/// Stoma-actief

Stoma-actief is een lotgenotenvereniging  die hulp aanbiedt en er wil zijn voor lotgenoten & partners en hun familie. Alles mag, niets moet. De vereniging organiseert actieve uitstappen en indien gewenst huisbezoek bij lotgenoten die het moeilijk hebben. Skippy & Loewie is er voor de jongeren met een extra tot de leeftijd van veertig jaar. Skippy & Loewie verwijst naar de namen die de oprichtsters van Stoma-actief elk aan hun stoma hebben gegeven. Een naam geven aan de stoma maakt niet enkel het rouwproces draaglijker, maar zorgt er ook voor dat je hierover gemakkelijk kan communiceren zonder dat je het harde woord stoma moet uitspreken. 
Alle lotgenoten zijn welkom, het lidmaatschap is gratis.
www.stoma-actief.be

/// Thuiszorgwinkel

Thuiszorgwinkel belooft je een passende oplossing bij iedere acute of langer durende zorgvraag.  Ze stellen je autonomie voorop en ondersteunen je maximaal om die te behouden.  Dankzij het uitgebreid gamma aan hulpmiddelen i verhuur en verkoop én ons professioneel advies, trek je zonder moeite verder je plan. Samen met de thuiszorgwinkel in je buurt, kies je de beste oplossing om jouw zelfstandigheid alle kansen te geven.
Je kan bij hen terecht voor mobiliteitshulpmiddelen, ergonomisch advies en hulpmiddelen, borstzorg, braces en bandages, en nog heel veel meer. Ontdek het op www.thuiszorgwinkel.be

/// UilenSpiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze biedt lotgenotencontact in verschillende regio's in Vlaanderen aan, verstrekt informatie, zet in op sensibilisering en belangenbehartiging, probeert de participatie van (ex-)cliënten te bevorderen in de zorg en op beleidsniveau en stimuleert tot slot herstel en ervaringsdeskundigheid.
www.uilenspiegel.net

/// Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten

VLFP stelt zich tot doel om zoveel mogelijk informatie te verstrekken en documentatie te verspreiden. Daarnaast wil ze het uitwisselen van ervaringen tussen patiënten te bevorderen door lotgenotensamenkomsten te organiseren. Ze stimuleert het onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van fibromyalgie en ijvert voor de "erkenning" van de ziekte. www.fibromyalgie.be

/// Vlaamse Parkinson Liga vzw

De VPL behartigt de belangen van de patiënt en zijn omgeving en ondersteunt projecten die via multidisciplinaire behandeling bijdragen tot (het behoud van) een betere levenskwaliteit. Patiënten, partners en mantelzorgers die dagelijks ervaren hoe ingrijpend Parkinson het leven stuurt, kunnen aansluiten bij regiogroepen voor praatnamiddagen, lezingen en workshops en worden geïnformeerd via ons magazine en via
www.parkinsonliga.be

/// Vlaamse Pijnliga

De Vlaamse Pijnliga, een initiatief van Samana, is een samenwerking van verschillende patiëntenverenigingen. De Vlaamse Pijnliga richt zich vooral naar patiënten met chronische pijn. Ze organiseert ontmoetingen tussen lotgenoten, biedt informatie aan, onder meer met het tijdschrift Prikkel, en verdedigt de belangen van de pijnpatiënten.
www.vlaamsepijnliga.be

/// Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw / Te Gek!?

Te Gek!? wil psychische problemen bespreekbaar maken en het taboe dat hierop rust, doorbreken. Te Gek!? zet projecten en campagnes op om mensen en organisaties te informeren, te inspireren en te engageren. De Te Gekke!? droom is dat mensen met psychische problemen als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan onze samenleving, zonder enige vorm van stigma of discriminatie te moeten ervaren.
www.vvgg.be

/// Vlaamse vereniging voor Spondylo Artritis

De Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis vzw (VVSA vzw) , (vroeger Vlaamse vereniging voor Bechterewpatiënten ) informeert en ondersteunt zowel patiënten die lijden aan Spondylartropathie als hun naaste omgeving. Informatie is beschikbaar via de website en het 3-maandelijks ledenblad . VVSA heeft ook een reeks lokale oefengroepen waar patiënten kunnen deelnemen aan de belangrijke aangepaste oefentherapie.
www.spondylitis.be

/// Vlaams Hepatitis Contactpunt

Het ‘Vlaams Hepatitis Contactpunt’ (VHC) (tot 2012 ‘Vereniging voor Hepatitis C-patiënten’) heeft als doel het verzamelen en verspreiden van informatie via de website. De vzw  is een contactpunt (info@hepafocus.be) voor al wie vragen heeft rond hepatitis B of C, brengt online lotgenoten samen via de geheime facebookgroep, komt op voor preventie en bestrijding, behartigt bij de overheid de belangen van alle virale hepatitispatiënten.
www.hepafocus.be

/// vzw Bekkenbodemproblemen

vzw bekkenbodemproblemen.be is een patiëntenvereniging voor en door patiënten met ongewild urineverlies, gynaecologische pijn, chronische bekkenpijn al dan niet na chirurgie, bekkeninstabiliteit, enz... klachten die niemand graag aan de grote klok hangt. Deze vzw informeert, steunt en gaat op zoek naar oplossingen met vrouwen, mannen en kinderen met deze klachten en dit in nauwe samenwerking met beroepsverenigingen van zorgverstrekkers en wetenschappelijke onderzoekers. Want je staat niet alleen met dit probleem... www.bekkenbodemproblemen.be.

/// vzw Whiplash

vzw Whiplash is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met whiplash en WAD. De vereniging biedt informatie en contactmogelijkheden  aan patiënten en hun gezinsleden.  Ze streeft naar erkenning van het letsel bij de publieke opinie, de medische wereld verzekeraars, ... Daarnaast wil ze ook de herkenning van het syndroom bij medici en paramedici bewerkstelligen.
www.vzw-whiplash.be

/// Werkgroep Mobiliteit

Tijdens het Forum kan je een digitale enquête over mobiliteit invullen. Het doel van deze enquête is om de mobiliteit van mensen met een chronische ziekte en/of beperking in kaart te brengen. Zo krijgen we een zicht op mogelijke problemen en kan Samana gericht acties ondernemen om de mobiliteit voor iedereen te verhogen.  Deze enquête zal slechts enkele minuten van je tijd in beslag nemen.

/// Zelfhulpgroep Neurostimulator-Medicatiepomp/NS-MP vzw

Deze zelfhulpgroep is er voor mensen en hun familieleden die een neurostimulator en/of medicatiepomp geïmplanteerd hebben of die in afwachting zijn voor een implantatie. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten kunnen zij ervaringen uitwisselen en hun implantatie leren aanvaarden.
www.ns-mp.be

 

 

 

 

right_nav extra's mantelzorghoek animatie

 

 

 

buttons schrijf je hier in twitter facebook faq hou me op de hoogte