background

 

 

 

Op 27 september 2014 werd tijdens het Forum van de Patiënt het ‘charter van de patiënt’ afgekondigd.

Dit charter is gebaseerd op de inzichten en ervaringen van chronisch zieke mensen zelf, en bevat 5 belangrijke elementen die nodig zijn om chronisch zieke mensen in staat te stellen om vanuit eigen kracht een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Maak dit mee mogelijk, onderteken dit charter en geef chronisch zieke mensen méé kracht.
Hoe meer mensen dit charter ondertekenen, hoe sterker dit zal doorwegen op de beleidstafel(s).

Chronisch ziek-zijn doet het inkomen gevoelig teruglopen. 280 000 invalide personen hebben momenteel een inkomen beneden de Europese armoedegrens. Dit - in combinatie met vaak hoge gezondheidskosten - maakt dat chronisch zieke mensen gezondheidszorgen uitstellen, schulden opstapelen en in een vicieuze armoedecirkel terecht komen.

 

Elke chronisch zieke persoon dient te beschikken over een inkomen dat een menswaardig leven mogelijk maakt en hem in staat stelt tot het verkrijgen van een kwaliteitsvolle en efficiënte behandeling.

 

Het inzetten op een solidaire ziekteverzekering is daarom van het allergrootste belang om net voor deze meest kwetsbare groep de nodige financiële armslag te creëren. Toekomstige keuzes in de ziekteverzekering mogen nooit ten koste gaan van chronisch zieke mensen.

 

 

 

Chronisch zieke personen hebben recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. De patiënt, en een chronisch zieke persoon in het bijzonder, dient centraal te staan in elke behandeling. Hij dient de regisseur te zijn over zijn eigen leven
en behandeling. Indien noodzakelijk dient hij ook de nodige ondersteuning te krijgen om het roer daadwerkelijk in eigen handen te kunnen nemen en voor zichzelf te kunnen opkomen.


Kunnen beschikken over goede en duidelijke informatie is hierin essentieel om deze actieve betrokkenheid van de chronisch zieke persoon te realiseren.


Het empowerment van de chronisch zieke mensen dient te worden gestimuleerd door een ondersteunend beleid. an van chronisch zieke mensen.

 

 

 

Veel chronisch zieke mensen voelen zich afgeschreven door de samenleving, omdat ze niet meer voldoen aan
de socio-economische eisen van onze maatschappij. Mensen niet laten meetellen is echter nefast voor iedereen.


Begrip en erkenning voor de specifieke situatie is voor chronisch zieke mensen enorm belangrijk.
Een betere sensibilisatie is op dat vlak noodzakelijk.


Onze samenleving dient zich aan te passen aan chronisch zieke mensen en niet omgekeerd. Een kader van stimulerende en creatieve voorwaarden zijn noodzakelijk zodat mensen zich op aangepaste wijze kunnen engageren in het maatschappelijk leven, en dit zeker op het vlak van tewerkstelling, mobiliteit, wonen en vrijwilligerswerk.

Getroffen worden door een chronische ziekte gaat gepaard met veel stress en onzekerheid: er is vaak de lange weg om tot een diagnose te komen, de ups en downs in het behandelingsproces, een groeiend besef van grotere afhankelijkheid, ... Dat brengt sterke emoties met zich mee: verdriet, opstandigheid, rouw, angst.


Essentiële zin- en levensvragen manifesteren zich prominent.


Dit is geen gemakkelijke zoektocht. Daarom is goede en betaalbare psychosociale ondersteuning en een sociale omkadering essentieel en een recht voor elke chronisch zieke persoon.


Ook de ondersteuning van lotgenoten, mensen in dezelfde situatie die beter dan wie ook elkaar begrijpen en
steunen, is hierbij zeker zo belangrijk en verdient een sterkere maatschappelijke ondersteuning.

 

Ziek ben je niet alleen, heel de omgeving is mee ziek. Het ziek zijn heeft eveneens een enorme impact op
de mensen rond de zieke persoon: partner, kinderen, vrienden en familie. Vaak blijven de mensen die de zieke persoon zeer nabij zijn ook in de kou staan.


Daarom is een goede ondersteuning, het versterken van de kracht van de mantelzorger eveneens noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, Ik onderteken het Charter van de Patiënt

Voornaam: Naam

Straat + nr.:

Postcode: Gemeente:

Ik wens in de toekomst mee te werken aan de realisatie van het Charter v/d patiënt.

Ik duid hieronder aan welke thema mij aanbelangt: (je mag meerdere thema's aaduiden)

 

 

 

buttons schrijf je hier in twitter facebook faq